Project Description

Thời gian thực hiện: từ tháng 8/2015 đến nay
Dịch hại được kiểm soát: Côn trùng